24.7 kg longfin tuna - deep sea fishing hout bay cape town